Warning: Illegal string offset 'includestyle' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 629 Warning: Illegal string offset 'lightboxjs' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 633 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 637 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/gettext.php on line 66 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/ban.php on line 63 modding.cz - svět casemoddingu Warning: Illegal string offset 'igsafewh' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 565 Warning: Illegal string offset 'stylefile' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 583

Project: AVIA Firecar VIDEO

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Trojdlnm serilem jsme zavrili kompletn p?ehled postup? vroby projektu AVIA firecar, kter od po?tku konstruovanou po?ta?ovou sk?n, tedy casecons produktem. Co by to ale bylo za projekt, kdyby nebyl ?dn? zdokumentovn nejen fotkami, ale tak videem. Prv? proto p?edstavuji zv?re?n video projektu AVIA, kter shrnuje cel pr?b?h stavby a v n?kolika mlo minutch p?edstavuje hlavn body cel konstrukce. Shldn?te tedy z pohodl svho domova jak se takov projekt stav od prvnho ?znut do plechu a po zv?re?n kompletovn.

modding - projekty | admin | 12 komentářů »

Project: AVIA Firecar by Zbyek 3/3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

V p?edchzch dvou dlech popisu vroby projektu AVIA Firecar jste se do?etli o kompletn vrob? plechovch ?st case spolu s n?ktermi dopl?ky, kter za?aly vytv?et mnohem ucelen?j dojem samotn Avie. V tomto ?lnku se ji podvme na finiujc prce, kter dvaly Avii ten sprvn kabt a vytv?ely z n case stle vce podobn?j originln p?edloze hasi?sk Avie SDH Hrabov. Poj?me tedy na zv?re?n dl projektu Avia Firecar.

aktuality, modding - projekty | admin | 12 komentářů »

Project: AVIA Firecar by Zbyek 2/3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Zkladn informace o projektu AVIA Firecar jste si ji mohli p?e?st v minulm ?lnku, kter byl prvnm dlem popisu vroby tohoto vtvoru. Do?etli jste se tak veker podstatn informace, kter se tkaly jedn z hlavnch fz vroby, tedy zkladn konstrukce. Ta probhala stejn? jako u v?tiny mch projekt? vrobou sva?ovn plech?, aby cel case dosahovala poadovan pevnosti, avak aby p?esto nebyla p?li t?k. Nyn se podvme co se s Avi d?lo dle a jak se p?i pr?b?hu vroby ?ste?n? m?nila.

modding - projekty | admin | 3 komentáře

Project: AVIA Firecar by Zbyek 1/3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Nov rok za?nme prvnm ?lnkem, ve kterm p?inm pohled na jeden z mch nejnov?jch projekt?. N?kte? modde?i mohli tento projekt vid?t b?hem lo?sk modding sez?ny na ivo, t?m ostatnm bude p?edstaven zde. Protoe je vdy o dlech casemoddingu mono napsat mnoho informac, musel bt i tento projekt rozd?len do t? ?lnk?, ve kterch vm bude postupn? objasn?n kompletn vvoj a vroba tohoto vtvoru. Poj?me se tedy vrhnout na prvn dl projektu AVIA Firecar.

modding - projekty | admin | 1 komentář »

ALLEKOMP III. Edition - HLASOV?N? STARTUJE

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

P?ed dv?ma m?sc bylo na pod taktovkou polskho webu Allegro.pl sput?no ji t?et kolo sout?e casemoddingu pro moddery ze vech kout? sv?ta. Do tto sout?e se stejn? jako v minulch letech p?ihlsilo i n?kolik modder? z ?esk republiky. Nyn je jedna z hlasovach kategori v rukou uivatel? server? Allegro, Aukro, ?i Molotok, jen mohou hlasovnm vybrat toho nejlepho moddera. Poj?me tedy hlasovat.

modding - akce | admin | 2 komentáře

Startuje MODDING SRAZ 2010 !

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Stejn? jako v letech minulch, ani letos nesm v plnech po?ta?ovch nadenc? chyb?t akce zvan Modding sraz, kter si za n?kolik let sv psobnosti nachz stle vce p?znivc?. Na tto akci v?novan p?edevm pravm po?ta??, p?etaktovn a jinm pc aktivitm se i letos p?edstav ?ada znmch i novch projekt? casemoddingu spolu se znmmi tv?emi ?esk modding scny. Pokud jet? nejste rozhodnuti, zda se mte letonho ro?nku akce z?astnit, nevhejte a nenechte si utct jedine?nou p?leitost prohldnout si dla, kter jinde nebudete moci vid?t.

aktuality | admin | 2 komentáře

Modding sraz 2010 … ji brzy

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Rok se k roku seel a u se nm bl dal modding sraz. Tentokrte u 4., kter se op?t uskute?n v Brn?.

aktuality | Trinom | 7 komentářů »

PF 2010

Warning: Illegal string offset 'gallerybasepath' in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-content/plugins/mygallery/mygallery.php on line 69 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

Nadeel konec roku 2009 a mme tu tedy dal z tradi?nch shrnut p?soben webu modding.cz.
V lo?skm shrnut jsem vyjd?il d?vody ochabnut aktualizac ?lnk? na webu a zrove? p?islbil podporu modding akc pro leton rok. ?lnky ani v roce 2009 p?li nep?ibyly, a? se ji nalo n?kolik mlo jedinc?, kte? zaslali materily k publikaci. Vzhledem k pln?m na ro 2010 vak vechny tyto materily byly uschovny a budou vyuity prv? v roce nsledujcm. Rok 2010 bude toti pro modding.cz ve znamen zm?n a prv? proto, e jednou z nich bude i ?ast?j p?sun ?lnk?, budou se jakkoli podklady od ?ten?? webu hodit. Jednou z nejv?tch zm?n vak nebude samotn po?nn tohoto webu, ale zm?na v po?dn modding akc. Nebudu vak zatm nic up?es?ovat a ve se dovte ve sprvn ?as v pr?b?hu roku. Mohu vs pouze ubezpe?it, e se bude jednat o zm?ny k lepmu.

Akc casemoddingu v roce 2009 bylo op?t velmi pomlu a vzhledem k ukon?en p?sobnosti poslkch sout? moddingu nm v okol zbyly pouze n?meck vstavy. Na ?esk scn? jsme i letos pokra?ovali ji t?etm Modding srazem, kter byl op?t jet? sp?n?j jak se mohla ?ada z vs osobn? na akci p?esv?d?it.

Jak ji bylo ?e?eno, web modding.cz bude op?t pomalu zapl?ovn novmi ?lnky na tmata casemoddingu. Vzhledem k mmu zaneprzdn?n jist? nepo?tm s kadodennm p?sunem ?lnk? jako tomu bylo p?i vzniku tohoto webu, avak n?kolika ?lnk? tdn? se snad do?kte.

Samoz?ejm? nemohu neustle ?erpat ?lnky pouze ze svch zkuenost a stavby novch projekt?, nebo aktulnch novinek na poli casemoddingu, proto bude prostor i pro publikaci vaich ?lnk? a npad?, o kter se s ostatnmi rdi pod?lte.

Web modding.cz brzy ?ek p?esko?en hranice 300 tisc nvt?v, p?i?em nvt?vnost webu i p?es mal p?sun ?lnk? stle roste. Spole?n? s plny na p?t rok tedy jist? op?t tento web vyzdvihneme o kr??ek ve, aby byli vichni ?ten?i naich rad, nvod? a informac spokojeni.

admin modding.cz Zden?k ?vda

aktuality | admin | 2 komentáře

ALLEKOMP III. Edition op?t startuje

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

V lo?skm roce jsme Vm p?edstavili sout? polskch koleg? pod nzvem Allekomp II. Edition. I letos jsme se tto sout?e do?kali a startuje tak ji jej t?et edice. Myslte-li si, e mte casemod na takov rovni, aby mohl obstt v nemal konkurenci kterou bude tato sout? do finle doslova nalapna, p?ihlaste se i vy do tto sout?e. Poj?me se tedy podvat na informace o sout?i.

modding - akce | admin | 1 komentář »

Video Modding srazu 2009 je hotovo

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /DISK2/WWW/modding.cz/www/wp-includes/functions-formatting.php on line 83

A je to tu! Vemi o?ekvan video z Modding srazu 2009 je na sv?t?. Ti, kte? se tto skv?l akce ?astnili si tak mohou p?ipomenout veker okamky, kter mohli na srazu zat. Ti, kte? se z jakhokoli d?vodu akce z?astnit nemohli se alespo? mohou podvat o co p?ili. V sest?ihu, kter pro ns stejn? jako v minulch letech vytvo?il Zbycho, tak uvidte veker hlavn okamiky letonho modding srazu.

modding - akce | admin | 4 komentáře

1 2 3 ... 37